بیمتال زیمنس تیپ 3UA5500
Siemens Overload Relays
بیمتال زیمنس 3UA5500
برای
کنتاکتور
آمپر
رنج
کد

3TF44
3TF45

3TF34
3TF35

0.63 - 1 3UA5500-0J 
 
0.8 - 1.25 3UA5500-0K 
1 - 1.6 3UA5500-1A 
1.25 - 2 3UA5500-1B 
1.6 - 2.5 3UA5500-1C 
2 - 3.2 3UA5500-1D 
2.5 - 4 3UA5500-1E 
3.2 - 5 3UA5500-1F 
4 - 6.3 3UA5500-1G 
5 - 8 3UA5500-1H 
6.3 - 10 3UA5500-1J 
8 - 12.5 3UA5500-1K 
10 - 16 3UA5500-2A 
12.5 - 20 3UA5500-2B 
16 - 25 3UA5500-2C 
20 - 32 3UA5500-2D 
25 - 36 3UA5500-2Q 
32 - 40 3UA5500-2R 
 
36 - 45 3UA5500-8M 
براکت جدا گانه نصب میشود 3UX1425  
 
(تعداد زیادی دیگر در دسترس هستند)